БЕНЗИСКА ПУМПА ЦАПАРИ ПЕТРОЛ

Челична конструкција и лимарија (2019 – 2020)…

АМД ЃОРЃИ НАУМОВ

Изработка на фасада од пластифициран челичен лим (2019). Препокривање на објект со пластифициран челичен лим (2020)…

ЦАННАЛИФЕ

Монтажа на фасаден и кровен панел (2019)…

ТЈД ГРОУП

Реконструкција и препокривање на кров со ПУР панел (2018)…

ХОТЕЛ ДРИМ СТРУГА

Препокривање на кров (2018)…

КОНЕКТ

Покривање на објекти 2200 м2 со пластифициран челичен лим во Сливница…

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА

Промена на кровен покривач (2017)…

ТРИМ И ЉУМ СТРУГА

Монтажа на оков и монтажа на дрвен мост на реката Дрим (2016). Покривање на станбена зграда со пластифициран челичен лим (2017). Изработка на челична конструкција за лифт и надворешни противпожарни скали во станбена зграда во Скопје (2016)…

ЛАПОР БИТОЛА

Покривање на станбени згради со Пур панел (2012, 2014, 2015, 2016). Ремонт на делови од градежна механизација…

РЕК-БИТОЛА ПЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ

Ремонтни активности (2003 – )…

РЕК-БИТОЛА ПЕ РУДНИК “СУВОДОЛ”

Одржување на системите (2011). Промена на лагер на багер СРС1050 (2018)…

ФЕНИ КАВАДАРЦИ

Ремонтни активности (2008, 2014)…

РЕК-ОСЛОМЕЈ

Ремонтни активности (2013)…

ХСМ СТРЕЖЕВО

Реновирање на комплекс рибарници (2010). Лимаро покривачки работи (2011)…

КОМПЛЕКС ХАЛИ

Реконструкција на сопствени хали комплекс “Жито Битола” – Битола…

ХАЛА-КОНИНГТОН СЕЛО КРАВАРИ

Покривачки работи , градежна лимарија , водовод и одвод , греење и ладење , браварија – челична и алуминска , електрика…

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “ДР ТРИФУН ПАНОВСКИ” БИТОЛА

Одржување на објекти (2003 – ). Замена на комплетна водоводна и канализациона инсталација (2010). Браварски и лимарски работи, монтажа на парни и топловодни системи (2010). Браварски и лимарски работи, монтажа на парни и топловодни системи (2011). Ремонт на парен котел. Реконструкција на одделот за физикална терапија и хидротерапија (градежни работи и алуминска браварија)…

ФОД ДООЕЛ БИТОЛА

Договор за услуги (2010)…

ЗК ПЕЛАГОНИЈА

Лимарски и браварски работи. Подно греење. Фарма – село Породин…

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СТРУГА

Греење климатизација, браварија и други дејности од нашата бранша…

Г.П. ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА

Трафостаница Брод-Гнеотино – Покривачки работи. Градежна лимарија, водовод, одвод и браварија…

E.FUHRMANN BAUGMBH

Водоинсталатерски, лимарски, електрични инсталации и парногреачки работи на нивните градилишта во Екатеринбург-Русија…

ДООЕЛ “РОДОН” – БИТОЛА

Инсталација за централно греење во управна зграда и производни простории…

ДООЕЛ „МТ“ БИТОЛА

Колективна станбена зграда – инсталации за водовод и канализација…

ДООЕЛ „КОБИЛ“ БИТОЛА

Колективна станбена зграда – инсталација за централно греење…

ЈПССДП

Во подрачни единици Битола, Ресен, Струга, Охрид, Кичево и Демир Хисар тековно, комплетно и инвестиционо одржување на објектите…

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

Греење во индивидуални објекти на тврдо гориво, пелети, електролитско, гасно гориво и инсталација на соларно и подно греење. Изградба на поткровје на станбена зграда. Препокривање на индивидуални куќи…