ТРИМ И ЉУМ СТРУГА

  • Монтажа на оков и монтажа на дрвен мост на реката Дрим(2016)
  • Покриваање на станбена зграда со челичен пластифициран лим(2017)
  • Изработка на челична конструкција за лифт и надворешни противпожарни скали во станбена зграда во Скопје(2016)